facebook google plus

Leiebetingelser

 

– Minsteleie er 2 dager eller 1500,- inkludert mva. 
– Prisene er inkludert mva. og gjelder i Norge.
– Drivstoff kommer i tillegg.
– Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet avtales.
– Minimumsalder for fører av leiebil er 18 år med gyldig førerkort.
– Et leiedøgn er 24 timer. Avbestilling minimum 1 døgn før avtalt utlevering.
– Priser med mva. inkl. alle kostnader unntatt drivstoff og bombrikke.
– Service, forsikring, årsavgift, dekk & dekkhotell inkludert.
– Leie betales forskuddsvis pr. mnd. Selskaper med godkjent kredittsjekk kan ha opp til 45 dager forfallsdato.
– Leien inkluderer opp til 30.000 km pr år. – gjeler langtidsleie
– Prisen inkluderer alltid erstatningsbil ved service, dekkskift ol. – gjeler langtidsleie.
– Utleiested er Oslo.
– Depositum betales ikke – gjeler KUN bedrifter med positiv kredittsjekk.

 

ALDER
Minimumsalder for å leie bil er 18 år, og man må ha hatt gyldig førerkort.

BETALING

Vi godkjenner følgende kredittkort som betalingsmiddel: Eurocard/Mastercard og Visa. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer kredittkort som betaling. Debetkort med Visa og Mastercard aksepteres også.

BOMVEIER / AUTOPASS
Bompasseringer belastes etterskuddsvis. Til bompasseringer kommer 175 kr Gebyr for viderefakturering.
Ved passeringer i andre bomstasjoner må våre kunder, der det er mulig, kjøre gjennom bomstasjonen på “Manuell” eller “Mynt” og betale selv.
Ved feilplassering tilkommer et gebyr i tillegg til passering prisen – 175 kr Gebyr for viderefakturering fra Sunndal Bilutleie AS

LEIETAKER/FØRER
Leietaker fremviser gyldig førerkort og den/de som står nevnt i leiekontrakten står til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet.
Ved skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker. Leietaker er også økonomisk ansvarlig ovenfor utleier for skader som er påført kjøretøyet og for tap ved tyveri i leieperioden. Ved skade/tyveri stilles leietaker ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

HENTING / LEVERING
Etter avtale. Leietaker må selv sørge for å fjerne søppel og annet tilhørende. Utlevering og tilbakelevering skal i utgangspunktet foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid. Bilen er ved utlevering rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader. Ved innlevering skal bilen være rengjort utvending samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet. Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader som måtte påføres bilen inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte.

DRIVSTOFF
Bilen utleveres med full tank, og innleveres med full tank. Regning på eventuelt manglende drivstoff samt et administrasjonsgebyr vil bli fakturert leietager i etterkant. Gebyr for viderefakturering 200,-

EGENANDEL
Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Vår egenandel per skade er 12000,- NOK


PARKERINGSGEBYR
Dersom de blir ilagt gebyr for feil-parkering må denne betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet.
NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot dem personlig. Gebyr, samt tilleggsgebyr, kan øke med flere hundre kroner. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående.

BØTER
Leietaker må selv dekke alle former for bøter og disse må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter.

Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående.

ØVRIGE TILLEGGSGEBYRER
Pris pr. etterfylling kr 200,- inkl. mva. I tillegg til pr liter pris på drivstoff.
Nøkler som mangler ved innlevering av bilen: Innelåste nøkler eller nøkler som kommer til rette – kr 1875,- inkl. mva.
Mistet eller ødelagte nøkler: kr 5.000,- inkl. mva.
Egenandel ved skade på aluminiums felger 2500 kr per felg
Egenandel ved skadet frontrute kr 2.500 kr
Det er ikke tillatt å ha med dyr eller røyke i våre leiebiler. Et gebyr på inntil kr 2500,- pluss mva. vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes.

Rensing av bil innvendig: 500,- Utvendig 500,- innvendig rens av setter/tepper 1500,-

 

ØVRIGE VILKÅR I. LEIETAKERS ANSVAR
1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).

2. Inntreffer kollisjonsskadde, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.

3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.

4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).

5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle. er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:

A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert.
B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.
C. Felgkjøring av dekk.
D. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.
E. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.
F. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.
G. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.

1. LEIETAKERS PLIKTER
1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:
A. Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring
B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.
C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.
D. Overlate kjøretøyet til andre – eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.
E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.
F. Taue andre kjøretøy.
G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.
H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.
I. Forlate bilen ulåst.
J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.

2. Inntreffer kollisjons-skade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren – dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbake transportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR

Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, signering av leiekontrakt, forutsetter aksept av vilkår og kontrakt. V. ANSVARSFRAVIKELSE Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren med henhold til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander mv. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr.