Leiebetingelser


– Prisene er inkludert mva. og gjelder i Norge.
– Drivstoff og bompasseringer kommer i tillegg.
– Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet avtales.
– Minimumsalder for fører av leiebil er 24 år med gyldig førerkort.
– Et leiedøgn er 24 timer. Avbestilling minimum 1 døgn før avtalt utlevering. Ved avbestilling mindre enn 24 timer før leietidspunkt, faktureres 25 % av totalbeløpet. Minimum Kr. 300,-.
– Service, forsikring, årsavgift, dekk & dekkhotell inkludert.
– Leie betales forskuddsvis pr. dag/mnd. Selskaper med godkjent kredittsjekk kan ha opp til 30 dager forfallsdato.
– Leien inkluderer opp til 24.000 km pr år. – gjeler langtidsleie
– Prisen inkluderer alltid erstatningsbil ved service, dekkskift ol. – gjeler langtidsleie.
– Utleiested er Oslo.
– Depositum varier fra 3.000 kr til 15.000 avhengig av biltype og leieperiode. 

 

ALDER
Minimumsalder for å leie bil er 24 år, og man må ha hatt gyldig førerkort.

BETALING

Vi godkjenner følgende kredittkort som betalingsmiddel:Visa og Mastercard 

Ved henting av bil skal gyldig førerkort og kredittkort/betalingskort medbringes. NB: Kontant betaling aksepteres ikke. Vi blokkerer et depositum på kredittkortet på hentetidspunktet.  Dette beløpet holdes til bilen er levert tilbake. Beløpet går ikke ut av konto. Dette vil skje 3-4 dager etter avsluttet leie, og depositumet blir samtidig opphevet.
Sørg alltid for at det er nok dekning på kortet på leietidspunktet. De kan beholde hele eller deler av depositumet hvis du ikke leverer bilen med full tank, eller ikke leverer bilen i det hele tatt. Hvis du leverer bilen skadet, blir depositumet brukt til å dekke egenandelen på forsikringen.

BOMVEIER / AUTOPASS
Bompasseringer belastes etterskuddsvis. INGEN EKSTRA GEBYR FOR BOMPASSERING!
Ved passeringer i andre bomstasjoner må våre kunder, der det er mulig, kjøre gjennom bomstasjonen på “Manuell” eller “Mynt” og betale selv.

LEIETAKER/FØRER
Leietaker fremviser gyldig førerkort og den/de som står nevnt i leiekontrakten står til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet.
Ved skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker. Leietaker er også økonomisk ansvarlig ovenfor utleier for skader som er påført kjøretøyet og for tap ved tyveri i leieperioden. Ved skade/tyveri stilles leietaker ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

HENTING / LEVERING
Etter avtale. Leietaker må selv sørge for å fjerne søppel og annet tilhørende. Utlevering og tilbakelevering skal i utgangspunktet foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid. Bilen er ved utlevering rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader. Ved innlevering skal bilen være rengjort utvending samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet. Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader som måtte påføres bilen inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte.

DRIVSTOFF
Bilen utleveres med full tank, og innleveres med full tank. Regning på eventuelt manglende drivstoff samt et administrasjonsgebyr vil bli fakturert leietager i etterkant. PRIS LER LITER AV DRIVSTOFF: 20kr

EGENANDEL
Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Vår egenandel per skade er 12000,- NOK

PARKERINGSGEBYR
Dersom de blir ilagt gebyr for feil-parkering må denne betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet.
NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot dem personlig. Gebyr, samt tilleggsgebyr, kan øke med flere hundre kroner. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående.

BØTER
Leietaker må selv dekke alle former for bøter og disse må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter.

Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående.

ØVRIGE TILLEGGSGEBYRER
Pris pr. etterfylling kr 20,- kr pr liter pris på drivstoff.
Nøkler som mangler ved innlevering av bilen: Innelåste nøkler eller nøkler som kommer til rette – kr 2500,- inkl. mva.
Mistet eller ødelagte nøkler: kr 5.000,- inkl. mva.
Det er ikke tillatt å ha med dyr eller røyke i våre leiebiler. Et gebyr på inntil kr 2500,- pluss mva. vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes. 

Rensing av bil innvendig: 600,- Utvendig 600,- innvendig rens av setter/tepper 2000,-

 

ØVRIGE VILKÅR I. LEIETAKERS ANSVAR
1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).

2. Inntreffer kollisjonsskadde, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.

3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.

4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).

5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle. er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:

A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert.
B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.
C. Felgkjøring av dekk.
D. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.
E. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.
F. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.
G. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.

1. LEIETAKERS PLIKTER
1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:
A. Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring
B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.
C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.
D. Overlate kjøretøyet til andre – eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.
E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.
F. Taue andre kjøretøy.
G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.
H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.
I. Forlate bilen ulåst.
J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.

2. Inntreffer kollisjons-skade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren – dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbake transportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR

Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, signering av leiekontrakt, forutsetter aksept av vilkår og kontrakt. V. ANSVARSFRAVIKELSE Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren med henhold til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander mv. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr.

Leieren er innforstått med at bilen er av eldre årgang og har av den grunn større risiko for driftsstans i forhold til en ny bil. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres.

Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog.
Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er skyld i,
bortfaller erstatning til videre transport. Ved lengre turer enn 300 km fra utleierens kontor skal utleieren på forhånd være informert om bestemmelsesstedet. Bilen kan være utstyrt med GPS sender.

Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. Se eget hefte i bilens hanskerom.
Hvis utleieren ikke kan treffes skal Nemi Forsikring alarmstasjon kontaktes. Leieren kan ikke uten utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi.

Leietageren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser som står på begge sider av denne leieavtalen. Leietageren må returnere kjøretøyet på eller før angitte dato og tid til samme lokalitet som det ble leid under utleierens normale åpningstider, med mindre annet er avtalt skriftlig. Leietageren eller kortinnehaver gir utleieren fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. markedsverdien på kjøretøyet som eventuelt ikke returneres oss, alle bøter/gebyrer, mulkter, skader, borttauing, rettskostnader, tap eller administrative gebyrer som utleieren pålegges for parkering, trafikk- og andre overtredelser som leietager har pådratt utleieren og foreta utbetalinger av gebyrer slik utleieren anser som nødvendig. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste kredittkortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom bilen tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid. Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie i tillegg til leie for første døgn, og deretter krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge bilen faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren til utleveringsstedet i kontraktsmessig stand. Leietagers og / eller kortholders underskrift nedenfor gjelder som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden.